Nala enjoying the view in Colombia

Nala enjoying the view in Colombia

Nala enjoying the view in Colombia

 

 

Nala loves her new home in Colombia, here she is enjoying the view.